Traditional

甘露滴喬松

光陰迅速,嘆世人朝朝,貪生無已。
假若富過石崇,金玉堆積。
謾贏得業相隨,鎮日假瞞心昧己。
閻王請也,從前罪業,待交誰替。
爭如早早修持,伴物外仙家,拋離凡世。
默默湛寂,別有壺中天地。
顯森羅,月輝輝,觀法界,神光一體。
歸去也,清風送朝上帝。

Simplified

甘露滴乔松

光阴迅速,叹世人朝朝,贪生无已。
假若富过石崇,金玉堆积。
谩赢得业相随,镇日假瞒心昧己。
阎王请也,从前罪业,待交谁替。
争如早早修持,伴物外仙家,抛离凡世。
默默湛寂,别有壶中天地。
显森罗,月辉辉,观法界,神光一体。
归去也,清风送朝上帝。

Pronunciation

gān lù dī qiáo sōng

guāng yīn xùn sù , tàn shì rén zhāo zhāo , tān shēng wú yǐ 。
jiǎ ruò fù guò shí chóng , jīn yù duī jī 。
mán yíng dé yè xiāng suí , zhèn rì jiǎ mán xīn mèi jǐ 。
yán wáng qǐng yě , cóng qián zuì yè , dài jiāo shuí tì 。
zhēng rú zǎo zǎo xiū chí , bàn wù wài xiān jiā , pāo lí fán shì 。
mò mò zhàn jì , bié yǒu hú zhōng tiān dì 。
xiǎn sēn luó , yuè huī huī , guān fǎ jiè , shén guāng yī tǐ 。
guī qù yě , qīng fēng sòng zhāo shàng dì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.