Traditional

生查子

去年元夜時,花市燈如晝。
月到柳梢頭,人約黃昏後。
今年元夜時,月與燈依舊。
不見去年人,淚滿春衫袖。

Simplified

生查子

去年元夜时,花市灯如昼。
月到柳梢头,人约黄昏後。
今年元夜时,月与灯依旧。
不见去年人,泪满春衫袖。

Pronunciation

shēng chá zǐ

qù nián yuán yè shí , huā shì dēng rú zhòu 。
yuè dào liǔ shāo tóu , rén yuē huáng hūn hòu 。
jīn nián yuán yè shí , yuè yǔ dēng yī jiù 。
bù jiàn qù nián rén , lèi mǎn chūn shān xiù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.