Traditional

生查子

梁空燕委巢,院靜鳩催雨。
香潤上朝衣,客少閑談麈。
鬢邊千縷絲,不是吳蠶吐。
孤夢泛瀟湘,月落聞柔櫓。

Simplified

生查子

梁空燕委巢,院静鸠催雨。
香润上朝衣,客少闲谈麈。
鬓边千缕丝,不是吴蚕吐。
孤梦泛潇湘,月落闻柔橹。

Pronunciation

shēng chá zǐ

liáng kōng yàn wěi cháo , yuàn jìng jiū cuī yǔ 。
xiāng rùn shàng zhāo yī , kè shǎo xián tán zhǔ 。
bìn biān qiān lǚ sī , bù shì wú cán tǔ 。
gū mèng fàn xiāo xiāng , yuè luò wén róu lǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.