Traditional

生查子

還山荷主恩,聊試扶犁手。
新結小茅茨,恰占清江口。
風塵不化衣,鄰曲常持酒。
那似宦遊時,折盡長亭柳。

Simplified

生查子

还山荷主恩,聊试扶犁手。
新结小茅茨,恰占清江口。
风尘不化衣,邻曲常持酒。
那似宦游时,折尽长亭柳。

Pronunciation

shēng chá zǐ

huán shān hé zhǔ ēn , liáo shì fú lí shǒu 。
xīn jié xiǎo máo cí , qià zhān qīng jiāng kǒu 。
fēng chén bù huà yī , lín qū cháng chí jiǔ 。
nà sì huàn yóu shí , zhē jìn cháng tíng liǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.