Traditional

田家

帶水摘禾穗,夜搗具晨炊。
縣帖取社長,嗔怪見官遲。

Simplified

田家

带水摘禾穗,夜捣具晨炊。
县帖取社长,嗔怪见官迟。

Pronunciation

tián jiā

dài shuǐ zhāi hé suì , yè dǎo jù chén chuī 。
xiàn tiè qǔ shè cháng , chēn guài jiàn guān chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.