Traditional

甲午十一月十三夜夢右臂踴出一小劍長八九寸

少年學劍白猿翁,曾破浮生十歲功。
玉具拄頤誰復許,蒯緱彈鋏老猶窮。
床頭忽覺蛟龍吼,天上方驚牛鬥空。
此夢怪奇君記取,佩刀猶得世三公。

Simplified

甲午十一月十三夜梦右臂踊出一小剑长八九寸

少年学剑白猿翁,曾破浮生十岁功。
玉具拄颐谁复许,蒯缑弹铗老犹穷。
床头忽觉蛟龙吼,天上方惊牛斗空。
此梦怪奇君记取,佩刀犹得世三公。

Pronunciation

jiǎ wǔ shí yī yuè shí sān yè mèng yòu bì yǒng chū yī xiǎo jiàn cháng bā jiǔ cùn

shǎo nián xué jiàn bái yuán wēng , zēng pò fú shēng shí suì gōng 。
yù jù zhǔ yí shuí fù xǔ , kuǎi gōu dàn jiá lǎo yóu qióng 。
chuáng tóu hū jué jiāo lóng hǒu , tiān shàng fāng jīng niú dǒu kōng 。
cǐ mèng guài qí jūn jì qǔ , pèi dāo yóu dé shì sān gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.