Traditional

甲子歲暮

世間巧拙亦何施?
萬事難禁歲月移。
遲死幾時天有意,要令自悟不須師。

Simplified

甲子岁暮

世间巧拙亦何施?
万事难禁岁月移。
迟死几时天有意,要令自悟不须师。

Pronunciation

jiǎ zǐ suì mù

shì jiān qiǎo zhuō yì hé shī ?
wàn shì nán jīn suì yuè yí 。
chí sǐ jī shí tiān yǒu yì , yào líng zì wù bù xū shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.