Traditional

留別微之

於時久與本心違,悟道深知前事非。
猶厭勞形辭郡印,那將趁伴著朝衣。
五千言裏教知足,三百篇中勸式微。
少室雲邊伊水畔,比君校老合先歸。

Simplified

留别微之

于时久与本心违,悟道深知前事非。
犹厌劳形辞郡印,那将趁伴著朝衣。
五千言里教知足,三百篇中劝式微。
少室云边伊水畔,比君校老合先归。

Pronunciation

liú bié wēi zhī

yú shí jiǔ yǔ běn xīn wéi , wù dào shēn zhī qián shì fēi 。
yóu yàn láo xíng cí jùn yìn , nà jiāng chèn bàn zhù zhāo yī 。
wǔ qiān yán lǐ jiào zhī zú , sān bǎi piān zhōng quàn shì wēi 。
shǎo shì yún biān yī shuǐ pàn , bǐ jūn xiào lǎo hé xiān guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.