Traditional

疏籬

數掩圍柴荊,王維畫不成。
尤憐月中影,特地起詩情。

Simplified

疏篱

数掩围柴荆,王维画不成。
尤怜月中影,特地起诗情。

Pronunciation

shū lí

shù yǎn wéi chái jīng , wáng wéi huà bù chéng 。
yóu lián yuè zhōng yǐng , tè dì qǐ shī qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.