Traditional

疏雨

檐間秋雨時一滴,絕似漢嘉方響泉。
不聽此聲三十載,夢回搔首一淒然。

Simplified

疏雨

檐间秋雨时一滴,绝似汉嘉方响泉。
不听此声三十载,梦回搔首一凄然。

Pronunciation

shū yǔ

yán jiān qiū yǔ shí yī dī , jué sì hàn jiā fāng xiǎng quán 。
bù tīng cǐ shēng sān shí zài , mèng huí sāo shǒu yī qī rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.