Traditional

疲兵篇

驕虜乘秋下薊門,陰山日夕煙塵昏。
三軍疲馬力已盡,百戰殘兵功未論。
陣雲泱漭屯塞北,羽書紛紛來不息。
孤城望處增斷腸,折劍看時可沾臆。
元戎日夕且歌舞,不念關山久辛苦。
自矜倚劍氣淩雲,卻笑聞笳淚如雨。
萬裏飄飖空此身,十年征戰老胡塵。
赤心報國無片賞,白首還家有幾人。
朔風蕭蕭動枯草,旌旗獵獵榆關道。
漢月何曾照客心,胡笳隻解催人老。
軍前仍欲破重圍,閨裏猶應愁未歸。
小婦十年啼夜織,行人九月憶寒衣。
飲馬滹河晚更清,行吹羌笛遠歸營。
隻恨漢家多苦戰,徒遺金鏃滿長城。

Simplified

疲兵篇

骄虏乘秋下蓟门,阴山日夕烟尘昏。
三军疲马力已尽,百战残兵功未论。
阵云泱漭屯塞北,羽书纷纷来不息。
孤城望处增断肠,折剑看时可沾臆。
元戎日夕且歌舞,不念关山久辛苦。
自矜倚剑气凌云,却笑闻笳泪如雨。
万里飘飖空此身,十年征战老胡尘。
赤心报国无片赏,白首还家有几人。
朔风萧萧动枯草,旌旗猎猎榆关道。
汉月何曾照客心,胡笳只解催人老。
军前仍欲破重围,闺里犹应愁未归。
小妇十年啼夜织,行人九月忆寒衣。
饮马滹河晚更清,行吹羌笛远归营。
只恨汉家多苦战,徒遗金镞满长城。

Pronunciation

pí bīng piān

jiāo lǔ chéng qiū xià jì mén , yīn shān rì xī yān chén hūn 。
sān jūn pí mǎ lì yǐ jìn , bǎi zhàn cán bīng gōng wèi lùn 。
zhèn yún yāng mǎng tún sāi běi , yǔ shū fēn fēn lái bù xī 。
gū chéng wàng chǔ zēng duàn cháng , zhē jiàn kàn shí kě zhān yì 。
yuán róng rì xī qiě gē wǔ , bù niàn guān shān jiǔ xīn kǔ 。
zì jīn yǐ jiàn qì líng yún , què xiào wén jiā lèi rú yǔ 。
wàn lǐ piāo yáo kōng cǐ shēn , shí nián zhēng zhàn lǎo hú chén 。
chì xīn bào guó wú piàn shǎng , bái shǒu huán jiā yǒu jī rén 。
shuò fēng xiāo xiāo dòng kū cǎo , jīng qí liè liè yú guān dào 。
hàn yuè hé zēng zhào kè xīn , hú jiā zhī jiě cuī rén lǎo 。
jūn qián réng yù pò zhòng wéi , guī lǐ yóu yīng chóu wèi guī 。
xiǎo fù shí nián tí yè zhī , xíng rén jiǔ yuè yì hán yī 。
yǐn mǎ hū hé wǎn gēng qīng , xíng chuī qiāng dí yuǎn guī yíng 。
zhī hèn hàn jiā duō kǔ zhàn , tú yí jīn zú mǎn cháng chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.