Traditional

病中五絕句

世間生老病相隨,此事心中久自知。
今日行年將七十,猶須慚愧病來遲。
方寸成灰鬢作絲,假如強健亦何為。
家無憂累身無事,正是安閑好病時。
李君墓上松應拱,元相池頭竹盡枯。
多幸樂天今始病,不知合要苦治無?
[李,元皆予執友也。
杓直少予八歲,即世已九年。
微之少予七年,薨已八年矣。
今予始病,得非幸乎。
]目昏思寢即安眠,足軟妨行便坐禪。
身作醫王心是藥,不勞和扁到門前。
交親不要苦相憂,亦擬時時強出遊。
但有心情何用腳,陸乘肩輿水乘舟。

Simplified

病中五绝句

世间生老病相随,此事心中久自知。
今日行年将七十,犹须惭愧病来迟。
方寸成灰鬓作丝,假如强健亦何为。
家无忧累身无事,正是安闲好病时。
李君墓上松应拱,元相池头竹尽枯。
多幸乐天今始病,不知合要苦治无?
[李,元皆予执友也。
杓直少予八岁,即世已九年。
微之少予七年,薨已八年矣。
今予始病,得非幸乎。
]目昏思寝即安眠,足软妨行便坐禅。
身作医王心是药,不劳和扁到门前。
交亲不要苦相忧,亦拟时时强出游。
但有心情何用脚,陆乘肩舆水乘舟。

Pronunciation

bìng zhōng wǔ jué jù

shì jiān shēng lǎo bìng xiāng suí , cǐ shì xīn zhōng jiǔ zì zhī 。
jīn rì xíng nián jiāng qī shí , yóu xū cán kuì bìng lái chí 。
fāng cùn chéng huī bìn zuò sī , jiǎ rú qiáng jiàn yì hé wéi 。
jiā wú yōu léi shēn wú shì , zhèng shì ān xián hǎo bìng shí 。
lǐ jūn mù shàng sōng yīng gǒng , yuán xiāng chí tóu zhú jìn kū 。
duō xìng lè tiān jīn shǐ bìng , bù zhī hé yào kǔ zhì wú ?
[ lǐ , yuán jiē yú zhí yǒu yě 。
sháo zhí shǎo yú bā suì , jí shì yǐ jiǔ nián 。
wēi zhī shǎo yú qī nián , hōng yǐ bā nián yǐ 。
jīn yú shǐ bìng , dé fēi xìng hū 。
] mù hūn sī qǐn jí ān mián , zú ruǎn fáng xíng biàn zuò chán 。
shēn zuò yī wáng xīn shì yào , bù láo hé biǎn dào mén qián 。
jiāo qīn bù yào kǔ xiāng yōu , yì nǐ shí shí qiáng chū yóu 。
dàn yǒu xīn qíng hé yòng jiǎo , lù chéng jiān yú shuǐ chéng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.