Traditional

病中作

病來城裏諸親故,厚薄親疏心總知。
唯有蔚章於我分,深於同在翰林時。

Simplified

病中作

病来城里诸亲故,厚薄亲疏心总知。
唯有蔚章于我分,深于同在翰林时。

Pronunciation

bìng zhōng zuò

bìng lái chéng lǐ zhū qīn gù , hòu báo qīn shū xīn zǒng zhī 。
wéi yǒu wèi zhāng yú wǒ fēn , shēn yú tóng zài hàn lín shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.