Traditional

病中作 年十八。

久為勞生事,不學攝生道。
年少已多病,此身豈堪老?

Simplified

病中作 年十八。

久为劳生事,不学摄生道。
年少已多病,此身岂堪老?

Pronunciation

bìng zhōng zuò nián shí bā 。

jiǔ wéi láo shēng shì , bù xué shè shēng dào 。
nián shǎo yǐ duō bìng , cǐ shēn qǐ kān lǎo ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.