Traditional

病中作

浮世寄酣枕,勞生居漏船。
已悲身老大,更著病沈綿。
親舊動千裏,歡娛無百年。
床頭周易在,端擬絕韋編。

Simplified

病中作

浮世寄酣枕,劳生居漏船。
已悲身老大,更著病沈绵。
亲旧动千里,欢娱无百年。
床头周易在,端拟绝韦编。

Pronunciation

bìng zhōng zuò

fú shì jì hān zhěn , láo shēng jū lòu chuán 。
yǐ bēi shēn lǎo dà , gēng zhù bìng shěn mián 。
qīn jiù dòng qiān lǐ , huān yú wú bǎi nián 。
chuáng tóu zhōu yì zài , duān nǐ jué wéi biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.