Traditional

病中作

破裘縫更暖,糲食美無余。
摩詰病說法,虞卿窮著書。
身羸支枕久,足蹇下堂疏。
今日晴窗好,幽懷得細攄。

Simplified

病中作

破裘缝更暖,粝食美无余。
摩诘病说法,虞卿穷著书。
身羸支枕久,足蹇下堂疏。
今日晴窗好,幽怀得细摅。

Pronunciation

bìng zhōng zuò

pò qiú féng gēng nuǎn , lì shí měi wú yú 。
mó jié bìng shuō fǎ , yú qīng qióng zhù shū 。
shēn léi zhī zhěn jiǔ , zú jiǎn xià táng shū 。
jīn rì qíng chuāng hǎo , yōu huái dé xì shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.