Traditional

病中友人相訪

臥久不記日,南窗昏復昏。
蕭條草檐下,寒雀朝夕聞。
強扶床前杖,起向庭中行。
偶逢故人至,便當一逢迎。
移榻就斜日,披裘倚前楹。
閑談勝服藥,稍覺有心情。

Simplified

病中友人相访

卧久不记日,南窗昏复昏。
萧条草檐下,寒雀朝夕闻。
强扶床前杖,起向庭中行。
偶逢故人至,便当一逢迎。
移榻就斜日,披裘倚前楹。
闲谈胜服药,稍觉有心情。

Pronunciation

bìng zhōng yǒu rén xiāng fǎng

wò jiǔ bù jì rì , nán chuāng hūn fù hūn 。
xiāo tiáo cǎo yán xià , hán què zhāo xī wén 。
qiáng fú chuáng qián zhàng , qǐ xiàng tíng zhōng xíng 。
ǒu féng gù rén zhì , biàn dāng yī féng yíng 。
yí tà jiù xié rì , pī qiú yǐ qián yíng 。
xián tán shèng fú yào , shāo jué yǒu xīn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.