Traditional

病中早春

今朝枕上覺頭輕,強起階前試腳行。
膻膩斷來無氣力,風痰惱得少心情。
暖銷霜瓦津初合,寒減冰渠凍不成。
唯有愁人鬢間雪,不隨春盡逐春生。

Simplified

病中早春

今朝枕上觉头轻,强起阶前试脚行。
膻腻断来无气力,风痰恼得少心情。
暖销霜瓦津初合,寒减冰渠冻不成。
唯有愁人鬓间雪,不随春尽逐春生。

Pronunciation

bìng zhōng zǎo chūn

jīn zhāo zhěn shàng jué tóu qīng , qiáng qǐ jiē qián shì jiǎo xíng 。
shān nì duàn lái wú qì lì , fēng tán nǎo dé shǎo xīn qíng 。
nuǎn xiāo shuāng wǎ jīn chū hé , hán jiǎn bīng qú dòng bù chéng 。
wéi yǒu chóu rén bìn jiān xuě , bù suí chūn jìn zhú chūn shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.