Traditional

病中雜詠十首

擊壤林間送此生,欣欣東作到西成。
泥深宿麥苗初長,葉落柔桑眼已生。
枹鼓無聲盜衰息,文書簡出吏清平。
西遊攜得蹲鴟種,且共山家玉糝羹。

Simplified

病中杂咏十首

击壤林间送此生,欣欣东作到西成。
泥深宿麦苗初长,叶落柔桑眼已生。
枹鼓无声盗衰息,文书简出吏清平。
西游携得蹲鸱种,且共山家玉糁羹。

Pronunciation

bìng zhōng zá yǒng shí shǒu

jī rǎng lín jiān sòng cǐ shēng , xīn xīn dōng zuò dào xī chéng 。
ní shēn sù mài miáo chū cháng , yè luò róu sāng yǎn yǐ shēng 。
bāo gǔ wú shēng dào shuāi xī , wén shū jiǎn chū lì qīng píng 。
xī yóu xié dé dūn chī zhǒng , qiě gòng shān jiā yù sǎn gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.