Traditional

病中示兒輩

去去生方遠,冥冥死即休。
狂思攘鬼手,危至服丹頭。
有劍知誰與?
無香可得留。
惟應勤孝謹,事事監恬侯。

Simplified

病中示儿辈

去去生方远,冥冥死即休。
狂思攘鬼手,危至服丹头。
有剑知谁与?
无香可得留。
惟应勤孝谨,事事监恬侯。

Pronunciation

bìng zhōng shì ér bèi

qù qù shēng fāng yuǎn , míng míng sǐ jí xiū 。
kuáng sī rǎng guǐ shǒu , wēi zhì fú dān tóu 。
yǒu jiàn zhī shuí yǔ ?
wú xiāng kě dé liú 。
wéi yīng qín xiào jǐn , shì shì jiān tián hóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.