Traditional

病中觀辛夷花

余生垂九十,一病理一衰;旬月不自保,敢作期歲期?
粲粲女郎花,忽滿庭前枝,繁華雖少減,高雅亦足奇。
持杯酹花前,事亦未可知。
明年儻未死,一笑當解頤。

Simplified

病中观辛夷花

余生垂九十,一病理一衰;旬月不自保,敢作期岁期?
粲粲女郎花,忽满庭前枝,繁华虽少减,高雅亦足奇。
持杯酹花前,事亦未可知。
明年傥未死,一笑当解颐。

Pronunciation

bìng zhōng guān xīn yí huā

yú shēng chuí jiǔ shí , yī bìng lǐ yī shuāi û xún yuè bù zì bǎo , gǎn zuò qī suì qī ?
càn càn nǚ láng huā , hū mǎn tíng qián zhī , fán huá suī shǎo jiǎn , gāo yǎ yì zú qí 。
chí bēi lèi huā qián , shì yì wèi kě zhī 。
míng nián tǎng wèi sǐ , yī xiào dāng jiě yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.