Traditional

病中詩十五首並序

開成己未歲,余蒲柳之年六十有八。
冬十月甲寅旦,始得風癉之疾,體矜目眩,左足不支,蓋老病相乘時而至耳。
余早棲心釋梵,浪跡老莊,因疾觀身,果有所得。
何則?
外形骸而內忘憂恚,先禪觀而後順醫治。
旬月以還,厥疾少間,杜門高枕,淡然安閑。
吟諷興來,亦不能遏,因成十五首,題為病中詩,且貽所知,兼用自廣。
昔劉公幹病漳浦,謝康樂臥臨川,鹹有篇章,抒詠其誌。
今引而序之者,慮不知我者或加誚焉。

Simplified

病中诗十五首并序

开成己未岁,余蒲柳之年六十有八。
冬十月甲寅旦,始得风瘅之疾,体矜目眩,左足不支,盖老病相乘时而至耳。
余早栖心释梵,浪迹老庄,因疾观身,果有所得。
何则?
外形骸而内忘忧恚,先禅观而后顺医治。
旬月以还,厥疾少间,杜门高枕,澹然安闲。
吟讽兴来,亦不能遏,因成十五首,题为病中诗,且贻所知,兼用自广。
昔刘公干病漳浦,谢康乐卧临川,咸有篇章,抒咏其志。
今引而序之者,虑不知我者或加诮焉。

Pronounciation

bìng zhōng shī shí wǔ shǒu bìng xù

kāi chéng jǐ wèi suì , yú pú liǔ zhī nián liù shí yǒu bā 。
dōng shí yuè jiǎ yín dàn , shǐ dé fēng dàn zhī jí , tǐ jīn mù xuàn , zuǒ zú bù zhī , gài lǎo bìng xiāng chéng shí ér zhì ěr 。
yú zǎo qī xīn shì fàn , làng jì lǎo zhuāng , yīn jí guān shēn , guǒ yǒu suǒ dé 。
hé zé ?
wài xíng hái ér nèi wàng yōu huì , xiān chán guān ér hòu shùn yī zhì 。
xún yuè yǐ huán , jué jí shǎo jiān , dù mén gāo zhěn , dàn rán ān xián 。
yín fěng xīng lái , yì bù néng è , yīn chéng shí wǔ shǒu , tí wéi bìng zhōng shī , qiě yí suǒ zhī , jiān yòng zì guǎng 。
xī liú gōng gān bìng zhāng pǔ , xiè kāng lè wò lín chuān , xián yǒu piān zhāng , shū yǒng qí zhì 。
jīn yǐn ér xù zhī zhě , lǜ bù zhī wǒ zhě huò jiā qiào yān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.