Traditional

病中辱張常侍題集賢院詩因以繼和

天祿閣門開,甘泉侍從回。
圖書皆帝籍,寮友盡仙才。
騎省通中掖,龍樓隔上臺。
猶憐病宮相,詩寄洛陽來。

Simplified

病中辱张常侍题集贤院诗因以继和

天禄阁门开,甘泉侍从回。
图书皆帝籍,寮友尽仙才。
骑省通中掖,龙楼隔上台。
犹怜病宫相,诗寄洛阳来。

Pronunciation

bìng zhōng rǔ zhāng cháng shì tí jí xián yuàn shī yīn yǐ jì hé

tiān lù gé mén kāi , gān quán shì cóng huí 。
tú shū jiē dì jí , liáo yǒu jìn xiān cái 。
qí shěng tōng zhōng yè , lóng lóu gé shàng tái 。
yóu lián bìng gōng xiāng , shī jì luò yáng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.