Traditional

病減

病減停湯熨,身衰賴按摩。
書虧平日課,睡比故年多。
龜蔔占休泰,醫方校闕訛。
有時還一笑,隔浦起漁歌。

Simplified

病减

病减停汤熨,身衰赖按摩。
书亏平日课,睡比故年多。
龟卜占休泰,医方校阙讹。
有时还一笑,隔浦起渔歌。

Pronunciation

bìng jiǎn

bìng jiǎn tíng tāng yùn , shēn shuāi lài àn mó 。
shū kuī píng rì kè , shuì bǐ gù nián duō 。
guī bǔ zhān xiū tài , yī fāng xiào què é 。
yǒu shí huán yī xiào , gé pǔ qǐ yú gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.