Traditional

病思

窗扉寂寂秋將晚,燈火昏昏夜向闌。
不是暮年能耐病,道人心地本來寬。

Simplified

病思

窗扉寂寂秋将晚,灯火昏昏夜向阑。
不是暮年能耐病,道人心地本来宽。

Pronunciation

bìng sī

chuāng fēi jì jì qiū jiāng wǎn , dēng huǒ hūn hūn yè xiàng lán 。
bù shì mù nián néng nài bìng , dào rén xīn dì běn lái kuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.