Traditional

病愈小健戲作

入市歸村不跨驢,蠅頭細字夜鈔書。
身安自勝閑官職,不是虛名暗折除。

Simplified

病愈小健戏作

入市归村不跨驴,蝇头细字夜钞书。
身安自胜闲官职,不是虚名暗折除。

Pronunciation

bìng yù xiǎo jiàn xì zuò

rù shì guī cūn bù kuà lǘ , yíng tóu xì zì yè chāo shū 。
shēn ān zì shèng xián guān zhí , bù shì xū míng àn zhē chú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.