Traditional

病氣

自知氣發每因情,情在何由氣得平。
若問病根深與淺,此身應與病齊生。

Simplified

病气

自知气发每因情,情在何由气得平。
若问病根深与浅,此身应与病齐生。

Pronunciation

bìng qì

zì zhī qì fā měi yīn qíng , qíng zài hé yóu qì dé píng 。
ruò wèn bìng gēn shēn yǔ qiǎn , cǐ shēn yīng yǔ bìng qí shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.