Traditional

病瘧兩作而愈

久出天魔境,胡為瘧鬼來?
亦知無妄疾,畢竟不為災。
引睡須書卷,支羸賴粥杯。
微風起秋色,樽酒亦時開。

Simplified

病疟两作而愈

久出天魔境,胡为疟鬼来?
亦知无妄疾,毕竟不为灾。
引睡须书卷,支羸赖粥杯。
微风起秋色,樽酒亦时开。

Pronunciation

bìng n

jiǔ chū tiān mó jìng , hú wéi n yì zhī wú wàng jí , bì jìng bù wéi zāi 。
yǐn shuì xū shū juàn , zhī léi lài zhōu bēi 。
wēi fēng qǐ qiū sè , zūn jiǔ yì shí kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.