Traditional

病目廢書終日危坐

肺渴常止酒,目昏復捐書。
蒲團坐袖手,一窗寬有余。
心知世緣薄,分與鐘鼎疏。
湛然千仞淵,養此徑寸珠。
光明照憂患,何適不自娛。
白雲可與友,晴空閑卷舒。

Simplified

病目废书终日危坐

肺渴常止酒,目昏复捐书。
蒲团坐袖手,一窗宽有余。
心知世缘薄,分与钟鼎疏。
湛然千仞渊,养此径寸珠。
光明照忧患,何适不自娱。
白云可与友,晴空闲卷舒。

Pronunciation

bìng mù fèi shū zhōng rì wēi zuò

fèi kě cháng zhǐ jiǔ , mù hūn fù juān shū 。
pú tuán zuò xiù shǒu , yī chuāng kuān yǒu yú 。
xīn zhī shì yuán báo , fēn yǔ zhōng dǐng shū 。
zhàn rán qiān rèn yuān , yǎng cǐ jìng cùn zhū 。
guāng míng zhào yōu huàn , hé shì bù zì yú 。
bái yún kě yǔ yǒu , qíng kōng xián juàn shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.