Traditional

病眼花

頭風目眩乘衰老,隻有增加豈有瘳。
[傳雲:有加而無瘳。
]花發眼中猶足怪,柳生肘上亦須休。
大窠羅綺看才辨,小字文書見便愁。
必若不能分黑白,卻應無悔復無尤。

Simplified

病眼花

头风目眩乘衰老,只有增加岂有瘳。
[传云:有加而无瘳。
]花发眼中犹足怪,柳生肘上亦须休。
大窠罗绮看才辨,小字文书见便愁。
必若不能分黑白,却应无悔复无尤。

Pronunciation

bìng yǎn huā

tóu fēng mù xuàn chéng shuāi lǎo , zhī yǒu zēng jiā qǐ yǒu chōu 。
[ chuán yún : yǒu jiā ér wú chōu 。
] huā fā yǎn zhōng yóu zú guài , liǔ shēng zhǒu shàng yì xū xiū 。
dà kē luó qǐ kàn cái biàn , xiǎo zì wén shū jiàn biàn chóu 。
bì ruò bù néng fēn hēi bái , què yīng wú huǐ fù wú yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.