Traditional

病起書懷

酒酣看劍凜生風,身是天涯一禿翁。
捫虱劇談空自許,聞雞浩嘆與誰同!
玉關歲晚無來使,沙苑春生有去鴻。
人壽定非金石永,可令虛死蜀山中!

Simplified

病起书怀

酒酣看剑凛生风,身是天涯一秃翁。
扪虱剧谈空自许,闻鸡浩叹与谁同!
玉关岁晚无来使,沙苑春生有去鸿。
人寿定非金石永,可令虚死蜀山中!

Pronunciation

bìng qǐ shū huái

jiǔ hān kàn jiàn lǐn shēng fēng , shēn shì tiān yá yī tū wēng 。
mén shī jù tán kōng zì xǔ , wén jī hào tàn yǔ shuí tóng !
yù guān suì wǎn wú lái shǐ , shā yuàn chūn shēng yǒu qù hóng 。
rén shòu dìng fēi jīn shí yǒng , kě líng xū sǐ shǔ shān zhōng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.