Traditional

病起

開歲忽六十,病余閑炷香。
春光向客淡,夜漏為愁長。
已老雞豚社,永違鵷鷺行。
蒼龍西角月,孤夢墮微茫。

Simplified

病起

开岁忽六十,病余闲炷香。
春光向客淡,夜漏为愁长。
已老鸡豚社,永违鵷鹭行。
苍龙西角月,孤梦堕微茫。

Pronunciation

bìng qǐ

kāi suì hū liù shí , bìng yú xián zhù xiāng 。
chūn guāng xiàng kè dàn , yè lòu wéi chóu cháng 。
yǐ lǎo jī tún shè , yǒng wéi yuān lù xíng 。
cāng lóng xī jiǎo yuè , gū mèng duò wēi máng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.