Traditional

癸醜七月二十七夜夢遊華嶽廟

驛樹秋風急,關城暮角悲。
平生忠憤意,來拜華山祠。

Simplified

癸丑七月二十七夜梦游华岳庙

驿树秋风急,关城暮角悲。
平生忠愤意,来拜华山祠。

Pronunciation

guǐ chǒu qī yuè èr shí qī yè mèng yóu huá yuè miào

yì shù qiū fēng jí , guān chéng mù jiǎo bēi 。
píng shēng zhōng fèn yì , lái bài huá shān cí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.