Traditional

登樂遊原

向晚意不適,驅車登古原。
夕陽無限好,隻是近黃昏。

Simplified

登乐游原

向晚意不适,驱车登古原。
夕阳无限好,只是近黄昏。

Pronunciation

dēng lè yóu yuán

xiàng wǎn yì bù shì , qū chē dēng gǔ yuán 。
xī yáng wú xiàn hǎo , zhī shì jìn huáng hūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.