Traditional

登九裏臺是樊姬墓

楚國所以霸,樊姬有力焉。
不懷沈尹祿,誰諳叔敖賢。
萬化茫無在,孤墳獨巋然。
北分陽臺陌,南識郢城阡。
漠漠渚宮樹,蒼蒼雲夢田。
登高形勝出,訪古令名傳。
自我來符守,因君樹蕙荃。
詩書將變俗,絺纊忽彌年。
誌闡三折後,愁值二毛前。
佇立帝京路,遙心寄此篇。

Simplified

登九里台是樊姬墓

楚国所以霸,樊姬有力焉。
不怀沈尹禄,谁谙叔敖贤。
万化茫无在,孤坟独岿然。
北分阳台陌,南识郢城阡。
漠漠渚宫树,苍苍云梦田。
登高形胜出,访古令名传。
自我来符守,因君树蕙荃。
诗书将变俗,絺纩忽弥年。
志阐三折后,愁值二毛前。
伫立帝京路,遥心寄此篇。

Pronunciation

dēng jiǔ lǐ tái shì fán jī mù

chǔ guó suǒ yǐ bà , fán jī yǒu lì yān 。
bù huái shěn yǐn lù , shuí ān shū áo xián 。
wàn huà máng wú zài , gū fén dú kuī rán 。
běi fēn yáng tái mò , nán shí yǐng chéng qiān 。
mò mò zhǔ gōng shù , cāng cāng yún mèng tián 。
dēng gāo xíng shèng chū , fǎng gǔ líng míng chuán 。
zì wǒ lái fú shǒu , yīn jūn shù huì quán 。
shī shū jiāng biàn sú , chī kuàng hū mí nián 。
zhì chǎn sān zhē hòu , chóu zhí èr máo qián 。
zhù lì dì jīng lù , yáo xīn jì cǐ piān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.