Traditional

登千峰榭

飛觀危欄縹緲中,聊將醉眼送歸鴻。
一生未售屠龍技,萬裏猶思汗馬功。
王衍諸人寧足責,姜維豎子自應窮。
他年吊古憑高處,想見清伊照碧嵩。

Simplified

登千峰榭

飞观危栏缥缈中,聊将醉眼送归鸿。
一生未售屠龙技,万里犹思汗马功。
王衍诸人宁足责,姜维竖子自应穷。
他年吊古凭高处,想见清伊照碧嵩。

Pronunciation

dēng qiān fēng xiè

fēi guān wēi lán piǎo miǎo zhōng , liáo jiāng zuì yǎn sòng guī hóng 。
yī shēng wèi shòu tú lóng jì , wàn lǐ yóu sī hàn mǎ gōng 。
wáng yǎn zhū rén níng zú zé , jiāng wéi shù zǐ zì yīng qióng 。
tā nián diào gǔ píng gāo chǔ , xiǎng jiàn qīng yī zhào bì sōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.