Traditional

登商山最高頂

高高此山頂,四望唯煙雲。
下有一條路,通達楚與秦。
或名誘其心,或利牽其身。
乘者及負者,來去何雲雲。
我亦斯人徒,未能出囂塵。
七年三往復,何得笑他人。

Simplified

登商山最高顶

高高此山顶,四望唯烟云。
下有一条路,通达楚与秦。
或名诱其心,或利牵其身。
乘者及负者,来去何云云。
我亦斯人徒,未能出嚣尘。
七年三往复,何得笑他人。

Pronunciation

dēng shāng shān zuì gāo dǐng

gāo gāo cǐ shān dǐng , sì wàng wéi yān yún 。
xià yǒu yī tiáo lù , tōng dá chǔ yǔ qín 。
huò míng yòu qí xīn , huò lì qiān qí shēn 。
chéng zhě jí fù zhě , lái qù hé yún yún 。
wǒ yì sī rén tú , wèi néng chū xiāo chén 。
qī nián sān wǎng fù , hé dé xiào tā rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.