Traditional

登城東古臺

迢迢東郊上,有土青崔嵬。
不知何代物?
疑是巴王臺。
巴歌久無聲,巴宮沒黃埃。
靡靡春草合,牛羊緣四隈。
我來一登眺,目極心悠哉。
始見江山勢,峰疊水環回。
憑高視聽曠,向遠胸襟開。
唯有故園念,時時東北來。

Simplified

登城东古台

迢迢东郊上,有土青崔嵬。
不知何代物?
疑是巴王台。
巴歌久无声,巴宫没黄埃。
靡靡春草合,牛羊缘四隈。
我来一登眺,目极心悠哉。
始见江山势,峰叠水环回。
凭高视听旷,向远胸襟开。
唯有故园念,时时东北来。

Pronunciation

dēng chéng dōng gǔ tái

tiáo tiáo dōng jiāo shàng , yǒu tǔ qīng cuī wéi 。
bù zhī hé dài wù ?
yí shì bā wáng tái 。
bā gē jiǔ wú shēng , bā gōng méi huáng āi 。
mí mí chūn cǎo hé , niú yáng yuán sì wēi 。
wǒ lái yī dēng tiào , mù jí xīn yōu zāi 。
shǐ jiàn jiāng shān shì , fēng dié shuǐ huán huí 。
píng gāo shì tīng kuàng , xiàng yuǎn xiōng jīn kāi 。
wéi yǒu gù yuán niàn , shí shí dōng běi lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.