Traditional

登子城新樓遍至西園池亭

狂夫無計奈狂何,何登臨逸興多。
千疊雪山連滴博,一支春水入摩訶。
吟余騎省霜侵鬢,釣罷玄真雨滿蓑。
逐虜榆關期尚遠,不妨隨處得婆娑。

Simplified

登子城新楼遍至西园池亭

狂夫无计奈狂何,何登临逸兴多。
千叠雪山连滴博,一支春水入摩诃。
吟余骑省霜侵鬓,钓罢玄真雨满蓑。
逐虏榆关期尚远,不妨随处得婆娑。

Pronunciation

dēng zǐ chéng xīn lóu biàn zhì xī yuán chí tíng

kuáng fū wú jì nài kuáng hé , hé dēng lín yì xīng duō 。
qiān dié xuě shān lián dī bó , yī zhī chūn shuǐ rù mó hē 。
yín yú qí shěng shuāng qīn bìn , diào bà xuán zhēn yǔ mǎn suō 。
zhú lǔ yú guān qī shàng yuǎn , bù fáng suí chǔ dé pó suō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.