Traditional

登山歌

青山前,青山後,登高望兩處,兩處今何有。
煙景滿川原,離人堪白首。

Simplified

登山歌

青山前,青山后,登高望两处,两处今何有。
烟景满川原,离人堪白首。

Pronunciation

dēng shān gē

qīng shān qián , qīng shān hòu , dēng gāo wàng liǎng chǔ , liǎng chǔ jīn hé yǒu 。
yān jǐng mǎn chuān yuán , lí rén kān bái shǒu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.