Traditional

登擬峴臺

憔悴思吳客,淒涼擬峴臺。
一年秋欲到,兩鬢老先催。
裊裊菱歌斷,翩翩水鳥來。
倚闌哦五字,未穩莫輕回。

Simplified

登拟岘台

憔悴思吴客,凄凉拟岘台。
一年秋欲到,两鬓老先催。
袅袅菱歌断,翩翩水鸟来。
倚阑哦五字,未稳莫轻回。

Pronunciation

dēng nǐ xiàn tái

qiáo cuì sī wú kè , qī liáng nǐ xiàn tái 。
yī nián qiū yù dào , liǎng bìn lǎo xiān cuī 。
niǎo niǎo líng gē duàn , piān piān shuǐ niǎo lái 。
yǐ lán ó wǔ zì , wèi wěn mò qīng huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.