Traditional

登村東古冢

高低古時冢,上有牛羊道。
獨立最高頭,悠哉此懷抱。
回頭向村望,但見荒田草。
村人不愛花,多種栗與棗。
自來此村住,不覺風光好。
花少鶯亦稀,年年春暗老。

Simplified

登村东古冢

高低古时冢,上有牛羊道。
独立最高头,悠哉此怀抱。
回头向村望,但见荒田草。
村人不爱花,多种栗与枣。
自来此村住,不觉风光好。
花少莺亦稀,年年春暗老。

Pronunciation

dēng cūn dōng gǔ zhǒng

gāo dī gǔ shí zhǒng , shàng yǒu niú yáng dào 。
dú lì zuì gāo tóu , yōu zāi cǐ huái bào 。
huí tóu xiàng cūn wàng , dàn jiàn huāng tián cǎo 。
cūn rén bù ài huā , duō zhǒng lì yǔ zǎo 。
zì lái cǐ cūn zhù , bù jué fēng guāng hǎo 。
huā shǎo yīng yì xī , nián nián chūn àn lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.