Traditional

登玄元廟

古廟川原迥,重門禁籞連。
海童紛翠蓋,羽客事瓊筵。
禦路分疏柳,離宮出苑田。
興新無向背,望久辨山川。
物外將遺老,區中誓絕緣。
函關若遠近,紫氣獨依然。

Simplified

登玄元庙

古庙川原迥,重门禁籞连。
海童纷翠盖,羽客事琼筵。
御路分疏柳,离宫出苑田。
兴新无向背,望久辨山川。
物外将遗老,区中誓绝缘。
函关若远近,紫气独依然。

Pronunciation

dēng xuán yuán miào

gǔ miào chuān yuán jiǒng , zhòng mén jīn yù lián 。
hǎi tóng fēn cuì gài , yǔ kè shì qióng yán 。
yù lù fēn shū liǔ , lí gōng chū yuàn tián 。
xīng xīn wú xiàng bèi , wàng jiǔ biàn shān chuān 。
wù wài jiāng yí lǎo , qū zhōng shì jué yuán 。
hán guān ruò yuǎn jìn , zǐ qì dú yī rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.