Traditional

登石城戍望海寄諸暨嚴少府

平明登古戍,徙倚待寒潮。
江海方回合,雲林自寂寥。
詎能知遠近,徒見蕩煙霄。
即此滄洲路,嗟君久折腰。

Simplified

登石城戍望海寄诸暨严少府

平明登古戍,徙倚待寒潮。
江海方回合,云林自寂寥。
讵能知远近,徒见荡烟霄。
即此沧洲路,嗟君久折腰。

Pronunciation

dēng shí chéng shù wàng hǎi jì zhū jì yán shǎo fǔ

píng míng dēng gǔ shù , xǐ yǐ dài hán cháo 。
jiāng hǎi fāng huí hé , yún lín zì jì liáo 。
jù néng zhī yuǎn jìn , tú jiàn dàng yān xiāo 。
jí cǐ cāng zhōu lù , jiē jūn jiǔ zhē yāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.