Traditional

登西山望硤石湖

菱歌清唱棹舟回,樹裏南湖似鑒開。
平障煙浮低落日,出溪路細長新苔。
居民地僻常無事,太守官閑好獨來。
猶憶長安論詩句,至今惆悵獨書臺。

Simplified

登西山望硖石湖

菱歌清唱棹舟回,树里南湖似鉴开。
平障烟浮低落日,出溪路细长新苔。
居民地僻常无事,太守官闲好独来。
犹忆长安论诗句,至今惆怅独书台。

Pronunciation

dēng xī shān wàng xiá shí hú

líng gē qīng chàng zhào zhōu huí , shù lǐ nán hú sì jiàn kāi 。
píng zhàng yān fú dī luò rì , chū xī lù xì cháng xīn tái 。
jū mín dì pì cháng wú shì , tài shǒu guān xián hǎo dú lái 。
yóu yì cháng ān lùn shī jù , zhì jīn chóu chàng dú shū tái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.