Traditional

登西樓憶行簡

每因樓上西南望,始覺人間道路長。
礙日暮山青簇簇,漫天秋水白茫茫。
風波不見三年面,書信難傳萬裏腸。
早晚東歸來下峽,穩乘船舫過瞿唐。

Simplified

登西楼忆行简

每因楼上西南望,始觉人间道路长。
碍日暮山青簇簇,漫天秋水白茫茫。
风波不见三年面,书信难传万里肠。
早晚东归来下峡,稳乘船舫过瞿唐。

Pronunciation

dēng xī lóu yì xíng jiǎn

měi yīn lóu shàng xī nán wàng , shǐ jué rén jiān dào lù cháng 。
ài rì mù shān qīng cù cù , màn tiān qiū shuǐ bái máng máng 。
fēng bō bù jiàn sān nián miàn , shū xìn nán chuán wàn lǐ cháng 。
zǎo wǎn dōng guī lái xià xiá , wěn chéng chuán fǎng guò qú táng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.