Traditional

登觀音臺望城

百千家似圍棋局,十二街如種菜畦。
遙認微微入朝火,一條星宿五門西。

Simplified

登观音台望城

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。
遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

Pronunciation

dēng guān yīn tái wàng chéng

bǎi qiān jiā sì wéi qí jú , shí èr jiē rú zhǒng cài qí 。
yáo rèn wēi wēi rù zhāo huǒ , yī tiáo xīng sù wǔ mén xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.