Traditional

登郢州白雪樓

白雪樓中一望鄉,青山簇簇水茫茫。
朝來渡口逢京使,說道煙塵近洛陽。
[時淮西寇未平。
]

Simplified

登郢州白雪楼

白雪楼中一望乡,青山簇簇水茫茫。
朝来渡口逢京使,说道烟尘近洛阳。
[时淮西寇未平。
]

Pronunciation

dēng yǐng zhōu bái xuě lóu

bái xuě lóu zhōng yī wàng xiāng , qīng shān cù cù shuǐ máng máng 。
zhāo lái dù kǒu féng jīng shǐ , shuō dào yān chén jìn luò yáng 。
[ shí huái xī kòu wèi píng 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.