Traditional

登閶門閑望

閶門四望郁蒼蒼,始知州雄土俗強。
十萬夫家供課稅,五千子弟守封疆。
閶閭城碧鋪秋草,鳥鵲橋紅帶夕陽。
處處樓前飄管吹,家家門外泊舟航。
雲埋虎寺山藏色,月耀娃宮水放光。
曾賞錢唐嫌茂苑,今來未敢苦誇張。

Simplified

登阊门闲望

阊门四望郁苍苍,始知州雄土俗强。
十万夫家供课税,五千子弟守封疆。
阊闾城碧铺秋草,鸟鹊桥红带夕阳。
处处楼前飘管吹,家家门外泊舟航。
云埋虎寺山藏色,月耀娃宫水放光。
曾赏钱唐嫌茂苑,今来未敢苦夸张。

Pronunciation

dēng chāng mén xián wàng

chāng mén sì wàng yù cāng cāng , shǐ zhī zhōu xióng tǔ sú qiáng 。
shí wàn fū jiā gōng kè shuì , wǔ qiān zǐ dì shǒu fēng jiāng 。
chāng lǘ chéng bì pū qiū cǎo , niǎo què qiáo hóng dài xī yáng 。
chǔ chǔ lóu qián piāo guǎn chuī , jiā jiā mén wài bó zhōu háng 。
yún mái hǔ sì shān cáng sè , yuè yào wá gōng shuǐ fàng guāng 。
zēng shǎng qián táng xián mào yuàn , jīn lái wèi gǎn kǔ kuā zhāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.