Traditional

登鸛雀樓

白日依山盡,黃河入海流。
欲窮千裏目,更上一層樓。

Simplified

登鹳雀楼

白日依山尽,黄河入海流。
欲穷千里目,更上一层楼。

Pronunciation

dēng guàn què lóu

bái rì yī shān jìn , huáng hé rù hǎi liú 。
yù qióng qiān lǐ mù , gēng shàng yī céng lóu 。

5
Average: 5 (1 vote)
Chinese

Reviews

No reviews yet.